Regulamin korzystania z aplikacji i serwisów internetowych administrowanych przez ZPR S.A.

§1 Definicje

1. ZPR S.A. - Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-075 Warszawa ul. Senatorska 13/15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, NIP 526 02 00 081, kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 5 060 000 PLN
2. Serwis – zespół stron internetowych składających się na platformę internetową, administrowany przez ZPR S.A. w zależności od rodzaju Serwisu o tematyce charakterystycznej dla danego rodzaju aktywności, z elementami społecznościowymi,  zawierający kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
3. Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, posiadająca (Użytkownik zarejestrowany) lub nieposiadająca (Użytkownik niezarejestrowany) Profil, odwiedzająca Serwis, korzystająca z Usługi lub Aplikacji.
4. Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę zarejestrowanego Użytkownika, zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Serwisie lub Aplikacji, zgodnie z § 8 Regulaminu.
5. Usługi (świadczenia) - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie między innymi takie jak:
Usługi społecznościowe – bezpłatne usługi zapewniające Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, publikowanie blogów, zamieszczanie galerii zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum, korzystanie z serwisów informacyjnych, korzystanie z wewnętrznej poczty elektronicznej;
Usługi multimedialne - bezpłatne usługi multimedialne zapewniające Użytkownikom dostęp do wielokrotnego odtworzenia materiału video oraz do transmisji linearnej obrazu i/lub dźwięku na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisów oraz w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości Serwisów poprzez aplikacje;
Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych w Serwisie, prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa), płatny mailing. Dostęp do niektórych Usług jest możliwy tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu lub Aplikacji na terytorium Polski, co jest rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP.
6. Galeria – zbiór zdjęć, plików audio i wideo utworzony przez zarejestrowanego Użytkownika i prezentowany na stronach danego Serwisu.
7. Blogi  –  własne,  autorskie  strony  zarejestrowanego Użytkownika  w  Serwisie,  zawierające  wypowiedzi  oraz  zdjęcia dodane przez Użytkownika.
8. Forum – forum dyskusyjne i czat dla zarejestrowanych Użytkowników, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z danym Serwisem.
9. Komentarze – automatycznie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów (tekstów, zdjęć, utworów audio i wideo), wypowiedzi, aktualnych wydarzeń.
10. Materiały – wszelkie treści zamieszczane na stronach Serwisu w tym zamieszczane przez zarejestrowanych Użytkowników w szczególności w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.
11. Partner - oznacza podmiot współpracujący z ZPR S.A.
12. Umowa – umowa zawarta pomiędzy ZPR S.A. i Użytkownikiem w oparciu o niniejszy Regulamin.
13. Aplikacja - licencjonowana aplikacja dostępna m.in. na urządzenia mobilne, Win 8 lub SmartTV, dostępna na wybranych rodzajach sprzętu.
14. Dane - wszelkie dane, w tym dane osobowe dostarczane do ZPR S.A. przez Użytkowników w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub w trakcie korzystania z Usług lub Aplikacji, jak również w przesyłanej do ZPR S.A. poczcie elektronicznej oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z korzystaniem z Serwisu, Aplikacji lub realizacją Usługi, stosownie do zapisów § 8 niniejszego Regulaminu.
15. Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie, Aplikacji w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
16. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie lub Aplikacji.
17. Widget – element oparty na technologii Java Script umożliwiający włączenie streamingu radiowego lub telewizyjnego.
18. Wideo Reklama – jakikolwiek utwór audiowizualny, audycje audiowizualne, w szczególności utwory o charakterze promocyjnym, reklamowym, marketingowym, emitowane na zlecenie podmiotów trzecich.
19. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji służący do założenia Profilu Uzytkownika.
20. Płatny mailing – usługa polegająca na wysyłaniu drogą elektroniczną na e-mail podany przy rejestracji Użytkowników listu elektronicznego zawierającego informacje handlowe Partnera.
21. Newsletter - usługa, polegająca na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach w Serwisie poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
22. GRUPA ZPR MEDIA – medialna grupa kapitałowa, w skład której wchodzą podmioty, które są nadawcami następujących stacji radiowych: Radio ESKA, Radio Eska ROCK, Radio VOX FM, Radio WAWA i Radio Plus oraz nadawcami stacji telewizyjnych: Fokus TV i Nowa TV oraz wydawcami magazynów m.in.: „Murator”, „Dobre Wnętrze”, „M jak mieszkanie”, „Moje Mieszkanie”, „Architektura-murator”,„Zdrowie”, „M jak mama” oraz miesięczników hobbystycznych: „Żagle”, „Podróże” a także wydawca gazety codziennej „Super Express”. Grupa ZPR Media prowadzi także działalność eventową w zakresie organizacji imprez, koncertów, festiwali, a także targów i szkoleń.
23. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin , przy czym jego zapisy obowiązują wszystkich Użytkowników  Serwisu (zarejestrowanych i niezarejestrowanych).

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) sporządzony przez ZPR S.A określa zasady świadczenia przez ZPR S.A. usług dostępu do materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz usług elektronicznych udostępnianych w Serwisach.
2. Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisów i Aplikacji o których mowa w pkt 1. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu i Aplikacji, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
3. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Serwis umożliwia Użytkownikom w szczególności nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, publikowanie blogów, zamieszczanie galerii zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum, korzystanie z serwisów informacyjnych korzystanie z wewnętrznej poczty elektronicznej. Kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników może być różny dla każdego z Serwisów.  
6. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi w szczególności słuchanie muzyki, zalogowanie do danej aplikacji tymi samymi danymi co do Serwisu, możliwość głosowania i komentowania. Aplikacja jest bezpłatna.
7. Użytkownik zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności dostępnych dla Profilu w Serwisie lub Aplikacji. Rejestracja polega na przesłaniu przez Użytkownika do ZPR S.A. wypełnionego formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Brak przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w § 5 pkt 2.5 niniejszego Regulaminu. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Osoby niepełnoletnie, tj. osoby w wieku od 13 do 18 lat, w celu rejestracji i korzystania z funkcjonalności dostępnych dla Profilu w Serwisie zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na ZPR S.A. Wzór powyższej zgody rodziców lub opiekunów prawnych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu*.
8. Opcje przeglądania Serwisu dostępne są dla każdego użytkownika Internetu.
9. Usługę świadczy ZPR S.A, . z siedzibą w Warszawie, 00-075 Warszawa ul. Senatorska 13/15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, NIP 526 02 00 081, kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 5 060 000 PLN
10. Kontakt z ZPR S.A , e-mail: zarzadu@zprsa.pl, ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa.
11. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.
12. Korzystanie z Serwisu lub Aplikacji, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie, oraz uwzględnienia określonych w Regulaminie zasad umieszczania i przechowywania Treści.
13. ZPR S.A. nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu, Aplikacji jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą starannością.
14. Z funkcjonalności Aplikacji lub Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:
a. podłączeniem do sieci Internet o minimalnej przepustowości (download) 2.3 Mb/s;
b. aktywną obsługa plików cookie;
c. w przypadku komputerów PC: posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji  XP lub nowszej, bądź Mac OS X, zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 28 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą bądź Safari 3 lub nowszą;
d. włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej;
e. w przypadku urządzeń mobilnych: posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:
− Android OS w wersji co najmniej 2.3.
− iOS w wersji co najmniej 5.0
14. ZPR S.A. zastrzega, że w trakcie Usługi dostępnej z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą ZPR S.A., obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

§3 Warunki płatności

1. Usługi świadczone przez ZPR S.A są nieodpłatnie dla Użytkowników zarejestrowanych i Użytkowników niezarejestrowanych.
2. ZPR S.A. nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik  powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów lub Aplikacji.

§4 Zawarcie Umowy, Rejestracja

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranej przez niego strony internetowej zawierającej treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu (Użytkownik niezarejestrowany).
2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego, zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru i aktywowania konta Użytkownika (Użytkownik zarejestrowany). W przypadku Aplikacji  umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą instalacji Aplikacji i rozwiązana w momencie odinstalowania Aplikacji.
3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zastrzeżeniem §2 pkt 7.
c. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.
5. ZPR S.A. po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisów unikalny Profil, o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej.
6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez ZPR S.A w przypadku rejestracji Użytkownika za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook). Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Profilu.
7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Profilem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec ZPR S.A. i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
8. ZPR S.A. może odmówić utworzenia Profilu, zablokować lub usunąć istniejący Profil, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów ZPR S.A. lub jeżeli ZPR S.A. poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy ZPR S.A. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności ZPR S.A. może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.
9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Profilu za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Profilu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

§5 Odstąpienie i Wypowiedzenie Umowy

1. Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym a ZPR S.A. może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika zarejestrowanego ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email webmaster@eska.pl - lub w formie pisemnej listem poleconym na adres wskazany w §2 pkt. 9 lub poprzez link „Zgłoś problem lub błąd” znajdujący się w stopce każdego Serwisu.
2. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email webmaster@eska.pl - lub w formie pisemnej listem poleconym na adres wskazany w §2 pkt. 9 lub poprzez link „Zgłoś problem lub błąd” znajdujący się w stopce każdego Serwisu.
3. ZPR S.A. zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa - po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez ZPR S.A., że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.
b)  w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu lub Aplikacji, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
4. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a ZPR S.A. umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.
5. ZPR S.A. przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem z Serwisu lub Aplikacji. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu lub aplikacji mogą być one nadal, bezterminowo przechowywane w Serwisie lub Aplikacji.
6. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

§6 Zasady dostępu do Usługi multimedialnej

1. Korzystanie z Usługi multimedialnej tj. oglądanie i słuchanie udostępnionych przez ZPR S.A. materiałów video/audycji radiowych lub streaming kanałów radiowych i telewizyjnych należących do podmiotów z Grupy ZPR Media nie wymaga od Użytkownika zalogowania się do Serwisu lub Aplikacji.  Komentowanie i glosowanie na wybrane utwóry można dokonać tylko po załogowaniu do Serwisu lub Aplikacji.
2. W ramach Usługi multimedialnej Użytkownik może mieć dostęp do następujących Produktów:
a) Produkt „Pojedynczy materiał video/Pojedyncza audycja radiowa” - dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału video/audycji radiowej określonych w Serwisie lub Aplikacji jako pojedynczy materiał video/audycja radiowa. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie lub Aplikacji czasu liczonego od chwili uzyskania dostępu do Produktu.
b) Produkt „Streaming programu TV/Sygnału radiowego” – dostęp do transmisji linearnej obrazu i/lub dźwięku w wybranej przez ZPR S.A. technologii dystrybucji na określonej platformie w Serwisie lub w Aplikacji, na której świadczona jest Usługa.
3. Użytkownicy nie posiadają praw do kopiowania, utrwalania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi multimedialnej materiałów video/audycji radiowych, lub dalszego rozpowszechniania bez pisemnej zgody ZPR S.A..
4. Użytkownik korzystając z Widget rozpowszechnia logotyp oraz znak towarowy, których właścicielami są podmioty z Grupy ZPR Media, bez pisemnej zgody ZPR S.A..
5. Wszelkie modyfikacje kodu źródłowego Widget wymagają pisemnej zgody ZPR S.A..
6. Rozpowszechnianie logotypu lub znaku towarowego za pomocą Widget nie uprawnia do wynagrodzenia z tytułu emisji Widget na stronie podmiotu zewnętrznego.
7. Mogą wystąpić krótkotrwałe, przerwy w możliwości dostępu do Usługi, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, ZPR S.A. dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

§7 Prawa i Obowiązki

1.     Użytkownik:
1.1    Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu lub Aplikacji w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw autorskich,  praw własności intelektualnej, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu w szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, nagrywanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, udostępnianie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych w serwisie.
1.2    Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji oraz powstrzymać się od korzystania z Serwisu lub Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
1.3    W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminy lub problemów z funkcjonowaniem Serwisu lub Aplikacji, Użytkownik może zgłosić naruszenie lub problem  poprzez link „Zgłoś problem lub błąd” znajdujący się w stopce każdego Serwisu.
2.     Zamieszczanie blogów i materiałów:
2.1 ZPR S.A. oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu  pełnego korzystania z Serwisu lub Aplikacji oraz niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do dokonania rejestracji, do której  konieczne jest podanie do wiadomości ZPR S.A. danych osobowych i adresu e-mail (adresu elektronicznego), które będą gromadzone i wykorzystywane przez TIME S.A. zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z § 8 Regulaminu.
2.2 Warunkiem zamieszczenia blogów i materiałów w danym Serwisie lub Aplikacji jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie  Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie blogów i materiałów przez ZPR S.A. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.3    Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Profilu w Serwisie i Aplikacji oraz zamieszczania blogów i materiałów zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:
a) Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do blogów i Materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line,
b)    Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób,
c) Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie.
2.4    W wybranych Serwisach i Aplikacjach Użytkownik ma możliwość przesłania Materiałów do właściwego Serwisu za pomocą formularza „Zgłoś Wydarzenie”,
2.5    Usunięcie Profilu – Każdy Użytkownik Serwisu lub Aplikacji ma prawo do żądania usunięcia swojego Profilu z Serwisu lub Aplikacji w każdym czasie bez podawania przyczyny.
2.6    Zastrzeżenia dodatkowe:
a) Każdy z Serwisów lub Aplikacji, których administratorem jest ZPR S.A. może określić warunki techniczne zamieszczania Materiałów, w szczególności liczbę zdjęć, format itp.
b) Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi w blogach i na forum lub Materiałów, które:
- zawierają dane osobowe i teleadresowe,
- są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,
- zawierają  treści  uznawane  jako  SPAM,  nie  będące  tematycznie  związane  z  Serwisem lub konkretnym działem Serwisu i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
- stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
- naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),
- nie są tematycznie związane z danym Serwisem,
- uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.
c) Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego; reklamowe, związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.
2.7     Odpowiedzialność Użytkownika:
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec ZPR S.A. z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę ZPR S.A. przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce ZPR S.A. lub w przypadku  braku  takiej  możliwości  przystąpić  po  stronie  ZPR S.A. do  wszelkich  postępowań toczących się przeciwko ZPR S.A. Zobowiązuje się także zwolnić ZPR S.A. z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie ZPR S.A. poniesie lub jakie będzie  zobowiązany zapłacić  osobie  trzeciej  w  związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.
3    ZPR S.A.
3.1    ZPR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym wypowiedzi w blogach i na forum, komentarzy oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu lub Aplikacji i dodanych przez nich linków). ZPR S.A. zastrzega sobie prawo blokowania Użytkowników oraz dostępu do zamieszczanych przez nich Materiałów jak również do ich usuwania, bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi w blogach i na forum, galeriach i komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny  lub  niezgodny z  dobrymi  obyczajami,  łamiący prawo, w  tym nawołujący  lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane. Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:
a)    podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,
b) użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Serwisu lub Aplikacji przez innych Użytkowników lub ZPR S.A., np. generujących zapytania do serwerów ZPR S.A.,
c)    zamieszcza niezwiązane z tematem Serwisu tematy blogów, galerii, materiały wypowiedzi na forum i komentarze lub powtarza je wielokrotnie
d) wykorzystuje Serwis, Aplikację lub Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
e) utrudniania innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, Usługi lub Aplikacji, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu lub Aplikacji;
f) podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowanie prób nieuprawnionego odgadnięcia haseł;
g) zamieszcza w Serwisie lub Aplikacji skrypty i programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji;
h) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.2 ZPR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie lub Aplikacji informacje  i  materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.
3.3     ZPR S.A. bez uzyskiwania dodatkowych zgód, oświadczeń ma prawo do:
a) prowadzenia w Serwisie lub w Aplikacji działalności informacyjnej, poradniczej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie lub Aplikacji reklam towarów i usług, lokowania produktów (w szczególności poprzedzających usługi multimedialne). Materiały reklamowe będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b)    publicznego udostępniania Materiałów w tym blogów, galerii, ogłoszeń, wypowiedzi na forum i komentarzy Użytkownika bez ograniczeń czasowych w Serwisach lub w Aplikacji z podaniem nicka autora, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c)     zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania Materiałów do wymogów Serwisu lub Aplikacji;
d)     umożliwienia innym Użytkownikom korzystania ze zdjęć do utrwalenia utworu. np. jako tapety na pulpit monitora (wyłącznie do użytku osobistego tych Użytkowników);
e)     zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do  niezaakceptowania zmiany  –  poprzez  możliwość zgłoszenia żądania usunięcia Profilu Użytkownika;
f)    jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Serwisu lub Aplikacji, zaprzestania jego prowadzenia, a także zaprzestania prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu lub Aplikacji oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem lub Aplikacją;
g)     wysyłania blogów (ich części), zdjęć, plików audio i wideo, wypowiedzi na forum jako elementów newslettera danego Serwisu lub Aplikacji;
h)     publikowania w Serwisie lub Aplikacji Materiałów Użytkowników Serwisu lub Aplikacji ZPR S.A. w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań Użytkowników danego Serwisu lub Aplikacji.
3.4     ZPR S.A. zastrzega, że stosowany w Serwisie lub Aplikacji układ i kompozycja stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo niestanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność ZPR S.A. i są prawnie chronione.
3.5 ZPR S.A. zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie lub Aplikacji. Zmiany w powyższym zakresie będą podawane Użytkownikom zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu.
3.6 ZPR S.A. ma obowiązek usunięcia Profilu na żądanie Użytkownika (Profilu tego Użytkownika) w terminie 7 dni roboczych.
3.7 ZPR S.A. wskazuje na ograniczenia wiekowe związane z prezentowanymi w danym Produkcie treściami. ZPR S.A. nie bierze odpowiedzialności za udostępnianie przez Użytkownika treści osobom poniżej wskazanej przez ZPR S.A. granicy wiekowej.

§8 Dane osobowe, poufność

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest ZPR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, (dalej: „ZPR S.A.”). Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące ochrony danych osobowych można kierować:
- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ZPR S.A. ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
- przez e-mail: iod@zprsa.pl
2. Inspektor ochrony danych
ZPR S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ZPR S.A.. ul. Senatorska 13/15 , 00-075 Warszawa
- przez e-mail: iod@zprsa.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: 
a) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług ZPR S.A. oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług ZPR S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ZPR S.A. polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o  produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.
b) wysyłania Użytkownikowi materiałów marketingowych i oferty ZPR S.A., w sposób który Użytkownik sam wybrał – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Użytkownika zgoda.
c) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Grupy ZPR MEDIA  oraz innych podmiotów współpracujących z Grupą ZPR Media – podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda Użytkownika.
4. Profilowanie:
Aby jak najlepiej dostosować ofertę reklamową do potrzeb Użytkownika, w ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika, ZPR S.A. będzie dokonywać tzw. profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych czynników dotyczących Użytkownika. Do profilowania ZPR S.A. będzie wykorzystywać dane Użytkownika takie jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz o wykonywany zawód lub branżę, w ramach której działa. Podane przez Użytkownika dane ZPR S.A. będzie zestawiać z informacjami dotyczącymi aktywności Użytkownika prowadzonej w ramach Serwisu. Na podstawie Profilu ZPR S.A. będzie wysyłać do Użytkownika  materiały reklamowe dopasowane do jego zainteresowań oraz preferencji, a także przesyłać informacje o wydarzeniach, które mogą zainteresować Użytkownika.
5. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika
ZPR S.A. będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika
ZPR S.A. będzie przekazywać dane osobowe Użytkownika dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ZPR S.A. i tylko zgodnie z poleceniami ZPR S.A.
ZPR S.A. może także przekazać dane osobowe Użytkownika pozostałym spółkom z Grupy ZPR Media oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje – takie przekazanie możliwe jest tylko po wyrażeniu zgody przez Użytkownika.
7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).
8. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych
8.1 Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo do wycofania zgody,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że ZPR Media S.A. przetwarza dane Użytkownika w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
c. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
d. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
e. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
f. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
g. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od ZPR S.A.   swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ZPR S.A. przesłała dane Użytkownika do innego administratora. Jednakże ZPR S.A. prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.  
8.2 Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik musi skontaktować się z ZPR S.A. lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.
Każdy Użytkownik może w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych poprzez link dołączany do każdego e-maila jakiego otrzyma Użytkownik.
9. Prawo wycofania zgody
Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym każdy Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Użytkownik może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres email iod@zprsa.pl, listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych ZPR S.A. ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, lub poprzez link dołączany do każdego e-maila.
10. Prawo wniesienia skargi do organu
Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§9 Reklamacja
1. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez ZPR S.A. winna zostać przesłana w formie pisemnej, pod rygorem zwrotu i nierozpoznania.
2. Reklamacje prosimy kierować na adres: ZPR S.A., 00-075 Warszawa ul. Senatorska 13/15  z dopiskiem Serwisy internetowe i Aplikacje ZPR S.A..
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym wadliwość, identyfikację jego osoby jako korzystającego z Serwisu lub Aplikacji oraz wskazywać usługę lub funkcję Serwisu lub Aplikacji, której dotyczy, jak również zwięzłe przedstawienie wadliwości usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
4. ZPR S.A. zobowiązuje się udzielić pisemnej lub emailowej odpowiedzi na reklamację, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację w całości lub w części oraz w jaki sposób zamierza usunąć zgłoszoną wadliwość Usługi lub funkcji Serwisu lub Aplikacji. W razie negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji ZPR S.A. poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
5. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z Usługami lub funkcjami Serwisów lub Aplikacji ZPR S.A. przesyła w terminie 14 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

§10 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu lub Aplikacji oraz Usług  prosimy kierować na adres iod@zprsa.pl lub zgłaszać listownie na adres: ZPR S.A. 00-075 Warszawa ul. Senatorska 13/15 lub telefonicznie 48 22 516 47 17 lub poprzez link „Zgłoś problem lub błąd” znajdujący się w stopce każdego Serwisu.
2. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
3. Organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. ZPR S.A. zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie. Użytkownicy będą uprzedzani o wprowadzanych zmianach w Serwisie .
5. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od chwili ich zamieszczenia  w Serwisie internetowym ZPR S.A., o ile nie zastrzeżono inaczej.

* w przypadku osoby niepełnoletniej - za korzystanie z Serwisu niezgodne z zasadami niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do ZPR S.A. formularza będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisów administrowanych przez ZPR S.A. (formularz znajduje się pod tekstem Regulaminu).

ZPR S.A.

Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza.
.....................................................................
(miejscowość i data)


Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisów administrowanych przez ZPR S.A.


Imię i nazwisko (rodzica/prawnego opiekuna): .............................................................. Adres zameldowania: .................................................................................................... Adres korespondencyjny: .............................................................................................. PESEL: ..........................................................................................................................

Zgadzam się na założenie przez mojego syna/córkę ………………………………........
(imię i nazwisko dziecka)
profilu użytkownika w Serwisie ........................................................................................
(adres www Serwisu)
..................................................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)


Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać:
- listownie: ZPR S.A. 00-075 Warszawa ul. Senatorska 13/15,
- lub po zeskanowaniu - pocztą elektroniczną do redakcji Serwisu na adres: iod@zprsa.pl