INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW KASYNA GRY

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15, adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres Spółki lub bezpośrednio na adres email: iod@zprsa.pl.

 2. W jakim celu oraz na jakiej podstawie moje dane będą przetwarzane?

  Wymóg utrwalenia oraz ujawnienia danych klientów kasyna gry przewidują przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Przetwarzanie danych jest zatem niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 3. Jakie prawa mi przysługują?

  Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu, informacji na temat przetwarzania oraz uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

  Żądanie dostępu do danych objętych rejestracją gości lub zapisem audiowizyjnym dotyczy przypadków, w których żądający jest uczestnikiem gier zgłaszającym reklamacje.

 4. Komu będą udostępnione moje dane?

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, techniczne lub wsparcia prawnego.

 5. Jak długo będą przetwarzane moje dane?

  Okresy przechowywania danych wskazane są w ustawie hazardowej oraz ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 6. Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

  Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wstęp do kasyna gry oraz uczestnictwo w grach urządzanych w kasynie gry.

 7. Czy będę podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu?

  Administrator nie będzie podejmował decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 8. Czy moje dane będą przetwarzane w celach innych, niż wykonanie obowiązków określonych w przepisach prawa?

  Oprócz monitoringu audiowizyjnego, wymaganego wprost przepisami ustawy hazardowej, możemy także prowadzić na terenie kasyna gry monitoring wizyjny w celu zapewnienia utrzymania porządku i ładu.

  Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) w związku z art. 22 ust. 1 ustawy hazardowej (Podmiot prowadzący działalność w zakresie określonym w art. 6 ust. 1-3 oraz wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach jest obowiązany zapewnić utrzymanie porządku i ładu na terenie ośrodka gier i w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych).

  Zapis z tego monitoringu wizyjnego przechowywany będzie maksymalnie 3 miesiące. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu, informacji na temat przetwarzania oraz uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego.

 9. Do kogo mogę wnieść skargę?

  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja dodatkowa o obowiązkach Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. jako instytucji obowiązanej wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., jako tzw. instytucja zobowiązana – podmiot prowadzący działalność w zakresie gier losowych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych - zobowiązana jest przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej poinformować klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych, w szczególności o obowiązkach instytucji obowiązanej wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. w zakresie przetwarzania tych danych (art. 34 ust. 5).

Poniższa informacja jest wypełnieniem tego obowiązku w odniesieniu do klientów kasyna gry.

Realizując obowiązki instytucji obowiązanej w odniesieniu do klientów kasyna gry Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. zobowiązana jest do podejmowania następujących czynności wymagających przetwarzania danych osobowych:

 1. identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości w przypadku:

  1. obstawiania stawek oraz odbioru wygranych o równowartości 2000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

  2. przyjęcia lub zwrotu gotówki lub żetonów (depozytu) o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

  3. podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

  4. wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta;

 2. sprawdzenia, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, ewentualnie, czy jest członkiem rodziny lub współpracownikiem takiej osoby;

 3. przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przeprowadzonej transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro, a także innych posiadanych informacji i dokumentów;

 4. sprawdzenia, czy klient znajduje się na tzw. listach sankcyjnych;

 5. przechowywanie zebranych informacji przez 5 lat, a na żądanie Generalnego Inspektora informacje te mogą być przechowywane przez kolejny okres, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od zebrania informacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ilekroć w ustawie mowa jest o:

 • osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

  • szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

  • członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

  • członków organów zarządzających partii politycznych,

  • członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

  • członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

  • ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

  • członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

  • dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

  • dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

 • członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

  • małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

  • dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

  • rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

 • osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

  • osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  • osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW KANTORU WYMIANY WALUT

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15, adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres Spółki lub bezpośrednio na adres email: iod@zprsa.pl.

 2. W jakim celu oraz na jakiej podstawie moje dane będą przetwarzane?

  Wymóg utrwalenia oraz ujawnienia danych klientów kantoru wymiany walut przewidują przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Przetwarzanie danych jest zatem niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 3. Jakie prawa mi przysługują?

  Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu, informacji na temat przetwarzania oraz uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niepełnych danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

 4. Komu będą udostępnione moje dane?

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, techniczne lub wsparcia prawnego.

 5. Jak długo będą przetwarzane moje dane?

  Okresy przechowywania danych wskazane są ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 6. Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

  Tak, gdyż odmowa podania danych osobowych uniemożliwi prawidłowe wykonanie obowiązków na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (stosowanie tzw. środków bezpieczeństwa finansowego) w związku z czym niemożliwe będzie przeprowadzenie transakcji.

 7. Czy będę podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu?

  Administrator nie będzie podejmował decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 8. Do kogo mogę wnieść skargę?

  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja dodatkowa o obowiązkach spółki ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. jako instytucji obowiązanej wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie przetwarzania danych osobowych

Spółka ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A., jako tzw. instytucja zobowiązana – przedsiębiorca prowadzący działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe - zobowiązana jest przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej poinformować klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych, w szczególności o obowiązkach instytucji obowiązanej wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. w zakresie przetwarzania tych danych (art. 34 ust. 5 z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Poniższa informacja jest wypełnieniem tego obowiązku w odniesieniu do klientów kantoru wymiany walut.

Realizując obowiązki instytucji obowiązanej w odniesieniu do klientów kantoru wymiany walut Spółka ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. zobowiązana jest do podejmowania następujących czynności wymagających przetwarzania danych osobowych:

 1. identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości w przypadku:

  1. przeprowadzania transakcji o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

  2. podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

  3. wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta;

 2. sprawdzenia, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, ewentualnie, czy jest członkiem rodziny lub współpracownikiem takiej osoby;

 3. przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przeprowadzonej transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro, a także innych posiadanych informacji i dokumentów;

 4. sprawdzenia, czy klient znajduje się na tzw. listach sankcyjnych;

 5. przechowywanie zebranych informacji przez 5 lat, a na żądanie Generalnego Inspektora informacje te mogą być przechowywane przez kolejny okres, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od zebrania informacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ilekroć w ustawie mowa jest o:

 • osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

  • szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

  • członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

  • członków organów zarządzających partii politycznych,

  • członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

  • członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

  • ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

  • członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

  • dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

  • dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

 • członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

  • małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

  • dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

  • rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

 • osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

  • osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  • osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

 • państwie trzecim wysokiego ryzyka - rozumie się przez to państwo identyfikowane na podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów z ewaluacji krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz organy lub organizacje z nią powiązane, jako nieposiadające skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w szczególności państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849 lub państwem określanym przez wiarygodne źródła jako państwo o wysokim poziomie korupcji lub innego rodzaju działalności przestępczej, państwo finansujące lub wspierające popełnianie czynów o charakterze terrorystycznym, lub z którym łączona jest działalność organizacji o charakterze terrorystycznym, państwem, w stosunku do którego Organizacja Narodów Zjednoczonych lub Unia Europejska podjęły decyzję o nałożeniu sankcji lub szczególnych środków ograniczających, tj.:

  1. Afganistan,

  2. Samoa Amerykańskie,

  3. Bahamy,

  4. Botswana,

  5. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna,

  6. Etiopia,

  7. Gana,

  8. Guam,

  9. Iran,

  10. Irak,

  11. Libia,

  12. Nigeria,

  13. Pakistan,

  14. Panama,

  15. Portoryko,

  16. Samoa,

  17. Arabia Saudyjska,

  18. Sri Lanka,

  19. Syria,

  20. Trynidad i Tobago,

  21. Tunezja,

  22. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych,

  23. Jemen.

  (Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_pl.htm). Lista ta może ulec zmianie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

We wszystkich działaniach kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych użytkowników. Pragniemy poznać i zrozumieć Państwa potrzeby i zapewnić jak najlepszą obsługę.

ZPR S.A. szanuje dane osobowe wszystkich użytkowników, którzy bezpłatnie zarejestrowali się w serwisie. Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich, zastrzeżenia prawne, a także kwestie ochrony danych osobowych.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały publikowane na stronach objęte są prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez redakcję, jak i inne osoby - w tym użytkowników serwisu. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem prawa polskiego.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Dostęp do wszelkich treści serwisu, rejestracja oraz zapisanie się na listę subskrybentów newselttera są bezpłatne, a ich autorzy i serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. ZPR S.A. zastrzega sobie prawo do przesyłania na podane (w trakcie rejestracji lub zapisywania się na listę subskrybentów newselttera serwisu) adresy elektroniczne informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. ZPR S.A. zastrzega sobie także prawo do blokowania profili użytkowników, którzy złamali zapisy zawarte w regulaminie serwisu.

Dane osobowe

ZPR S.A. posiada bazę informacji o swoich użytkownikach. Podanie przez użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym jest jednoznaczne z potwierdzeniem ich autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez ZPR S.A. ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Udostępnianie informacji o użytkowniku

ZPR S.A. zobowiązuje się, że nie będzie udostępniać danych osobowych i adresów e-mail użytkowników serwisu żadnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych czy też dalszego przetwarzania. Dane użytkowników są odpowiednio zabezpieczone i zaszyfrowane i dostępne tylko ZPR S.A. Każdy użytkownik ma dostęp do swoich danych oraz ich poprawiania.

W przypadku, gdy użytkownik przy rejestracji zaznaczy opcję pozwalającą na udostępnianie informacji o sobie - dane nie będą chronione, a udostępnione publicznie, np. w profilu użytkownika, w komentarzach, na forum itd.

ZPR S.A. zastrzega sobie także prawo do blokowania użytkowników, którzy złamali zapisy zawarte, w którymkolwiek z regulaminów serwisu.

Korzystanie serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies.

Polityka cookies ZPR S.A.

Strona zaktualizowana: 23 maja 2018 r

Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta może wyrazić zgodę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Od chwili uzyskania tych informacji decyzja korzystania z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako świadomy wybór użytkownika.

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Aplikacje mobilne a pliki cookies

Podobnie, jak w przypadku witryny internetowej, Użytkownik aplikacji mobilnej Operatora Serwisu jest informowany o wykorzystywaniu plików działających podobnie do cookies w przeglądarce internetowej.

Pliki takie mają za zadanie m. in. zapisywanie informacji o preferencjach Użytkownika, jak również ustawień aplikacji.

Komunikat informujący o wykorzystywaniu takich plików widnieje na stronach, z których można legalnie aplikacje Operatora Serwisu pobrać, tj. w sklepach producentów mobilnych systemów operacyjnych.

Instalacja i użytkowanie aplikacji mobilnych Operatora Serwisu pobranych z jakiegokolwiek źródła jest traktowana jako wyrażenie zgody na zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików działających podobnie do plików cookies. W przypadku braku zgody na ww. należy zaprzestać użytkowania aplikacji oraz usunąć ją z urządzenia końcowego.

PLIKI COOKIES - INSTRUKCJA

Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików cookies. Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych

W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome

Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";

 2. kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;

 3. wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";

 4. wybrać żądane ustawienia;

 5. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;

 6. aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorerzezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";

 2. wybrać zakładkę "Prywatność";

 3. za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

 1. kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;

 2. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny" i wybrać własne ustawienia dla witryn;

 3. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";

 2. następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;

 3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;

 4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera

Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";

 2. zaznaczyć żądane ustawienia;

 3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;

 4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari

Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";

 2. kliknąć ikonę "Prywatność";

 3. zaznaczyć żądane ustawienia;

 4. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies.

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych urządzeń mobilnych

Opis ustawień dostępny jest na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych:

 1. urządzenia z systemem iOS

 2. urządzenia z systemem Android

 3. urządzenia z systemem Windows Phone

 4. urządzenia z systemem BlackBerry

W ramach systemów mobilnych dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego

 1. Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15, adres do kontaktu: (04-190) Warszawa, ul. Jubilerska 10. W sprawie ochrony swoich danych osobowych i praw mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@zprsa.pl lub pisemnie na adres administratora.
 2. Cele, podstawy i okres przetwarzania danych. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dane z monitoringu wizyjnego przechowujemy nie dłużej niż przez 3 miesiące.
 3. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane najemcom monitorowanego obiektu, zarządcy obiektu oraz podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i obsługi budynków i nieruchomości.
 4. Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Państwu prawo dostępu, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Prawa do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w ramach prowadzonego monitoringu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

na portalu Facebook

 

 1. ADMINISTRATORZY WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby prowadzenia profili (fanpage) i grup tematycznych, jest spółka ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się korespondencyjnie na adres Spółki lub bezpośrednio na adres email: iod@zprsa.pl

Współadministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na naszych profilach (fanpage), w zakresie prowadzenia działalności marketingowej (w tym w ramach profilowania i wykorzystywania plików cookies), jest Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irlandia. Współadministrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

W przypadku współadministrowania, zarządzanie Twoimi danymi osobowymi odbywa się na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, którego zasady możesz znaleźć tu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

 1. CELE, PODSTAWA PRWANA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), czyli w związku z prowadzeniem profili (fanpage) i grup, w celu informowania o naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń, które organizujemy i naszych produktów i usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości), w celach statystycznych. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami, odpowiedzialnością administracyjną, karną.

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO), w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • właściciel portalu społecznościowego - w zakresie jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania naszych profili (fanpage) lub naszych grup tematycznych na portalu;

 • inni użytkownicy portalu społecznościowego – w zakresie dotyczącym Twojej aktywności na naszych profilach (fanpage), w naszych grupach, jak również informacji udostępnionych na Twoim profilu;

 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi (np. usługi prawne, IT) – w zakresie niezbędnym do świadczenia usług;

 • instytucje i organy uprawnione do pozyskania danych osobowych.

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody), z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które odbyło się przed wycofaniem zgody.

Masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

 1. PROFILOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Twoje dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Twoje dane osobowe są poddawane profilowaniu.

Pamiętaj, że poza nami dostęp do Twoich danych osobowych ma także właściciel portalu społecznościowego, który na zasadach określonych w swoich politykach prywatności, może przetwarzać je w sposób zautomatyzowany, który skutkuje zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a także poddać je profilowaniu.

 1. INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach niepodanie danych osobowych może uniemożliwić członkostwo lub aktywność w grupie tematycznej lub aktywność na naszych profilach.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały one zebrane, z tym zastrzeżeniem, że: dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody, dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (jak również obroną przed odpowiedzialnością administracyjną i karną), lub do momentu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Pamiętaj jednak, że poza nami dostęp do Twoich danych osobowych ma także właściciel portalu społecznościowego, który może przechowywać Twoje dane osobowe przez inne okresy, wskazane w jego politykach prywatności.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY I ORGANIZACJOM MIĘDZYNARODOWYM

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych organizacjom międzynarodowym.

Pamiętaj, że poza nami dostęp do Twoich danych osobowych ma także właściciel portalu społecznościowego, który może, we własnych celach, niezwiązanych z naszą działalnością przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także organizacjom międzynarodowym. W takim przypadku właściciel portalu społecznościowego przekazuje dane osobowe w oparciu o standardowe klauzule umowne lub na podstawie decyzji wydanej przez Komisję Europejską.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w ramach serwisu Instagram

 

 1. ADMINISTRATORZY WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby prowadzenia profili jest spółka ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się korespondencyjnie na adres Spółki lub bezpośrednio na adres email: iod@zprsa.pl

Współadministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na naszych profilach, w zakresie prowadzenia działalności marketingowej (w tym w ramach profilowania i wykorzystywania plików cookies), jest Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irlandia. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez współadministartora dostępne są pod linkiem https://help.instagram.com/581066165581870

 1. CELE, PODSTAWA PRWANA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO), czyli w związku z prowadzeniem profili, w celu informowania o naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń, które organizujemy i naszych produktów i usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności, w celach statystycznych. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami, odpowiedzialnością administracyjną, karną.

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO), w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • właściciel portalu społecznościowego - w zakresie jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania naszych profili;

 • inni użytkownicy serwisu społecznościowego – w zakresie dotyczącym Twojej aktywności na naszych profilach;

 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi (np. usługi prawne, IT) – w zakresie niezbędnym do świadczenia usług;

 • instytucje i organy uprawnione do pozyskania danych osobowych.

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody), z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które odbyło się przed wycofaniem zgody.

Masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

 1. PROFILOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Twoje dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Twoje dane osobowe są poddawane profilowaniu.

Pamiętaj, że poza nami dostęp do Twoich danych osobowych ma także właściciel portalu społecznościowego, który na zasadach określonych w swoich politykach prywatności, może przetwarzać je w sposób zautomatyzowany, który skutkuje zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a także poddać je profilowaniu.

 1. INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach niepodanie danych osobowych może uniemożliwić członkostwo lub aktywność w grupie tematycznej lub aktywność na naszych profilach.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały one zebrane, z tym zastrzeżeniem, że: dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody, dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (jak również obroną przed odpowiedzialnością administracyjną i karną), lub do momentu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Pamiętaj jednak, że poza nami dostęp do Twoich danych osobowych ma także właściciel portalu społecznościowego, który może przechowywać Twoje dane osobowe przez inne okresy, wskazane w jego politykach prywatności.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY I ORGANIZACJOM MIĘDZYNARODOWYM

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych organizacjom międzynarodowym.

Pamiętaj, że poza nami dostęp do Twoich danych osobowych ma także właściciel portalu społecznościowego, który może, we własnych celach, niezwiązanych z naszą działalnością przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także organizacjom międzynarodowym. W takim przypadku właściciel portalu społecznościowego przekazuje dane osobowe w oparciu o standardowe klauzule umowne lub na podstawie decyzji wydanej przez Komisję Europejską.

CASINO CUSTOMERS PRIVACY NOTE

 1. Who is the Controller of my personal data?

  The Controller of your personal data is ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A., 00-075 Warszawa, Senatorska 13/15, contact address: 04-190 Warszawa, Jubilerska 10, hereinafter referred to as "The Company". Data protection officer of the Company can be contacted at the Company's contact address or at the email address: iod@zprsa.pl.

 2. For what purpose and on what basis legal will my data be processed?

  The obligation to perpetuate and disclosure personal data of casino customers is provided for by law Act of November 19, 2009 of Polish Gambling Law and Act of March 1, 2018 on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism. Data processing is therefore necessary to fulfill the legal obligation of the Controller (legal basis: Article 6, paragraph 1 letter c of the GDPR).

 3. What are my rights?

  You have right to access your data and obtain copies of such data, the right to rectify (correct) your data, the right to rectify incorrect or incomplete data, the right to restrict data processing.

  The request for access to the data covered by the guest registration or audiovisual record refers to the cases in which the requester is a participant of the games submitting complaints.

 4. Who will my personal data be shared with?

  The recipients of your personal data will be entities providing IT services, technical services or legal support to the administrator.

 5. How long will my data be stored?

  Data retention periods are indicated in the Gambling Act and the Act on Counteracting Money Laundering and Terrorism Financing.

 6. Do I have to provide my personal data?

  Yes, in accordance with applicable regulations, refusal to provide personal data prevents access to the casino and participation in casino games.

 7. Will I be subject to a decision based solely on automated processing?

  The Controller do not take any decisions in the automated manner, including profiling.

 8. Will my data be processed for purposes other than the performance of obligations set out in the law?

  In addition to audiovisual monitoring, which is directly required by the provisions of the Gambling Act, we can also conduct video monitoring in the casino area to ensure order.

  The legal basis for data processing is Article 6, paragraph 1 letter f of the GDPR (processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third part) in connection with Article 22 paragraph 1 of the Gambling Act (entity operating in the scope specified in article 6 paragraph 1-3 and executing the state monopoly in the field of gaming machines is obliged to ensure the maintenance of order at the gaming center and at the mutual acceptance point).

  The recording from this video monitoring will be stored for a maximum of three months. You have the right to request access, information about processing and obtaining copies of data under processing, the right to rectify incorrect or complete incomplete data, the right to request processing restrictions.

  You have the right to lodge objections at any time for reasons related to your special situation in relation to the processing of personal data in connection with video monitoring.

 9. Who can I complain to?

  You have the right to lodge a complaint with the President of the Office of Personal Data Protection, 2 Stawki Street, postcode 00-193 Warszawa.

Additional information on the obligations of ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. obligated institution resulting from the Act of March 1, 2018 on Counteracting Money Laundering and Terrorism Financing in the scope of personal data processing

ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A., as so-called obligated institution - entity operating in the field of games of chance, card games and slot machine games within the meaning of the Gambling Act of November 19, 2009 - is obliged to inform the customer about the processing of his personal data prior to entering into business or occasional transactions, in particular duties of the obligated institution under the Act of March 1, 2018 regarding the processing of such data (article 34 paragraph 5).

The following information is the fulfillment of this obligation with respect to the casino's customers.

In performing the duties of the obligated institution in relation to the casino customers ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. is obliged to undertake the following activities that require the processing of personal data:

 1. identification and verification of identity in case of:

  1. betting on bets and collecting winnings equivalent to 2000 euros or more, regardless of whether the transaction is carried out as a single operation or several operations that seem interrelated;

  2. the acceptance or return of cash or tokens (deposit) equivalent to 15,000 euros or more, regardless of whether the transaction is carried out as a single operation or several operations that seem interrelated;

  3. suspicion of money laundering or terrorist financing;

  4. doubts as to the veracity or completeness of the customer identification data obtained so far;

 2. checking whether the client is a person occupying a prominent political position, or whether he is a family member or a co-worker of such a person;

 3. provide information to the General Inspector of Financial Information about the transaction carried out, the equivalent of which exceeds EUR 15,000, as well as other information and documents held;

 4. check if the client is on the so-called sanction lists;

 5. storage of collected information for 5 years, and at the request of the General Inspector, this information may be stored for another period, however, not longer than 10 years from the collection of information.

In accordance with the Act of March 1, 2018 on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism, whenever the Act refers to:

 • Politically exposed persons (PEP)* are understood by natural persons holding a significant position or performing significant public functions, including:

  • Heads of state, heads of government, ministers, deputy ministers, secretaries of state, undersecretaries of state, including the President of the Republic of Poland, the Prime Minister and the vice-president of the Council of Ministers,

  • Members of the parliament or similar legislative bodies, including deputies and senators,

  • Members of the management bodies of political parties,

  • Members of supreme courts, constitutional tribunals and other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to appeal, except extraordinary procedures, including judges of the Supreme Court, Constitutional Tribunal, Supreme Administrative, Court, provincial administrative courts and judges of appeal courts,

  • Members of courts of auditors or central bank management, including the President and members of the Management Board of the National Bank of Poland,

  • Ambassadors, charges d’affaires and senior officers of the armed forces,

  • Members of administrative, management or supervisory bodies of state-owned enterprises, including directors of state-owned enterprises and members of management boards and supervisory boards of companies with State Treasury shareholdings, in which more than half of shares or stocks belong to the State Treasury or other state legal persons,

  • Directors, deputy directors and members of organs of international organisations or persons holding equivalent functions in these organisations,

  • General directors in offices of supreme and central state bodies, general directors of provincial offices and heads of regional offices of governmental special administration bodies.

 • Members of a PEP’s family means:

  • A spouse or a cohabitee with a person occupying a prominent political position,

  • A child of a person occupying a prominent political position and his or her spouse or cohabitee,

  • Parents of a politically exposed person.

 • Persons known as close associates of a PEP are understood as:

  • Natural persons who are the ultimate beneficiary owner of legal persons, organisational units without legal personality or trusts jointly with a politically exposed person or maintaining with such a person other close relations related to the conducted business activity,

  • Natural persons who are the sole ultimate beneficiary owner of legal persons, unincorporated organisational units or trusts, which are known to have been established in order to obtain an effective advantage for a politically exposed person.

 • CURRENCY EXCHANGE OFFICE CUSTOMERS PRIVACY NOTE

  1. Who is the Controller of my personal data?

   The Controller of your personal data is ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A., 00-075 Warszawa, Senatorska 13/15, contact address: 04-190 Warszawa, Jubilerska 10, hereinafter referred to as "The Company". Data protection officer of the Company can be contacted at the Company's contact address or at the email address: iod@zprsa.pl.

  2. For what purpose and on what basis legal will my data be processed?

   The obligation to perpetuate and disclosure personal data of customers of currency exchange officesis provided for by law Act of March 1, 2018 on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism.

   Data processing is therefore necessary to fulfill the legal obligation of the Controller (legal basis: Article 6, paragraph 1 letter c of the GDPR).

  3. What are my rights?

   You have right to access your data and obtain copies of such data, the right to rectify (correct) your data, the right to rectify incorrect or incomplete data, the right to restrict data processing.

  4. Who will my personal data be shared with?

   The recipients of your personal data will be entities providing IT services, technical services or legal support to the administrator.

  5. How long will my data be stored?

   Data retention periods are indicated in the Act on Counteracting Money Laundering and Terrorism Financing.

  6. Do I have to provide my personal data?

   Yes, because the refusal to provide personal data will prevent proper performance of duties under the AML Act and the financing of terrorism (application of the so-called financial security measures), therefore it will be impossible to carry out the transaction.

  7. Will I be subject to a decision based solely on automated processing?

   The Controller do not take any decisions in the automated manner, including profiling.

  8. Who can I complain to?

   You have the right to lodge a complaint with the President of the Office of Personal Data Protection, 2 Stawki Street, postcode 00-193 Warszawa.

  Additional information on the obligations of ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. as the obligated institution resulting from the Act of March 1, 2018 on Counteracting Money Laundering and Terrorism Financing in the scope of personal data processing

  ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A., as so-called obligated institution - entity operating currency exchange offices within the meaning of the Foreign Exchange Act of July 27, 2002 - is obliged to inform the customer about the processing of his personal data prior to entering into business or occasional transactions, in particular duties of the obligated institution under the Act of March 1, 2018 regarding the processing of such data (article 34 paragraph 5).

  The following information is the fulfillment of this obligation with respect to the currency exchange office customers.

  ZJEDNOCZONE PRZEDSIEBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A. is obliged to undertake the following activities that require the processing of personal data:

  1. identification and verification of identity in case of:

   1. foreign currency exchange equivalent to 15,000 euros or more, regardless of whether the transaction is carried out as a single operation or several operations that seem interrelated;

   2. suspicion of money laundering or terrorist financing;

   3. doubts as to the veracity or completeness of the customer identification data obtained so far;

  2. checking whether the client is a person occupying a prominent political position, or whether he is a family member or a co-worker of such a person;

  3. provide information to the General Inspector of Financial Information about the transaction carried out, the equivalent of which exceeds EUR 15,000, as well as other information and documents held;

  4. check if the client is on the so-called sanction lists;

  5. storage of collected information for 5 years, and at the request of the Inspector General, this information may be stored for another period, however, not longer than 10 years from the collection of information.

  In accordance with the Act of March 1, 2018 on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism, whenever the Act refers to:

  • Politically exposed persons (PEP)* are understood by natural persons holding a significant position or performing significant public functions, including:

   • Heads of state, heads of government, ministers, deputy ministers, secretaries of state, undersecretaries of state, including the President of the Republic of Poland, the Prime Minister and the vice-president of the Council of Ministers,

   • Members of the parliament or similar legislative bodies, including deputies and senators,

   • Members of the management bodies of political parties,

   • Members of supreme courts, constitutional tribunals and other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to appeal, except extraordinary procedures, including judges of the Supreme Court, Constitutional Tribunal, Supreme Administrative, Court, provincial administrative courts and judges of appeal courts,

   • Members of courts of auditors or central bank management, including the President and members of the Management Board of the National Bank of Poland,

   • Ambassadors, charges d’affaires and senior officers of the armed forces,

   • Members of administrative, management or supervisory bodies of state-owned enterprises, including directors of state-owned enterprises and members of management boards and supervisory boards of companies with State Treasury shareholdings, in which more than half of shares or stocks belong to the State Treasury or other state legal persons,

   • Directors, deputy directors and members of organs of international organisations or persons holding equivalent functions in these organisations,

   • General directors in offices of supreme and central state bodies, general directors of provincial offices and heads of regional offices of governmental special administration bodies.

  • Members of a PEP’s family means:

   • A spouse or a cohabitee with a person occupying a prominent political position,

   • A child of a person occupying a prominent political position and his or her spouse or cohabitee,

   • Parents of a politically exposed person.

  • Persons known as close associates of a PEP are understood as:

   • Natural persons who are the ultimate beneficiary owner of legal persons, organisational units without legal personality or trusts jointly with a politically exposed person or maintaining with such a person other close relations related to the conducted business activity,

   • Natural persons who are the sole ultimate beneficiary owner of legal persons, unincorporated organisational units or trusts, which are known to have been established in order to obtain an effective advantage for a politically exposed person.

  • a high-risk third country - it means a country identified on the basis of information from reliable sources, including reports on the evaluation of national anti-money laundering and terrorist financing systems carried out by the Money Laundering Special Interest Group (FATF) and bodies or organisations from related to it, as not having an effective anti-money laundering or terrorist financing system or having significant deficiencies in the AML / CFT system, in particular a third country identified by the European Commission in a delegated act adopted on the basis of Art. 9 of Directive 2015/849 or a country designated by credible sources as a country with a high level of corruption or other criminal activity, a state financing or supporting the commission of acts of terrorist nature, or with which the activities of terrorist organizations are linked, a state in relation to which The United Nations or the European Union have decided to impose sanctions or specific restrictive measures, i.e.:

   1. Afghanistan,

   2. American Samoa,

   3. The Bahamas,

   4. Botswana,

   5. Democratic People's Republic of Korea,

   6. Ethiopia,

   7. Ghana,

   8. Guam,

   9. Iran,

   10. Iraq,

   11. Libya,

   12. Nigeria,

   13. Pakistan,

   14. Panama,

   15. Puerto Rico,

   16. Samoa,

   17. Saudi Arabia,

   18. Sri Lanka,

   19. Syria,

   20. Trinidad and Tobago,

   21. Tunisia,

   22. US Virgin Islands,

   23. Yemen.

   (Source link: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_pl.htm). This list is subject to change.

  Inspektorem Ochrony Danych w spółce Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15 jest Katarzyna Gorzkowska, adres e-mail iod@zprsa.pl

  >