INFORMACJA DLA KLIENTÓW KASYN GRY NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „Rozporządzeniem RODO”, spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. przedstawia informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

I. Informacja o administratorze danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., z siedzibą w Warszawie, adres kontaktowy: 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10 (dalej: „Spółka”). Informacje na temat przetwarzania przez Spółkę danych osobowych znajdują się także stronie: rodo.zprsa.pl Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Spółki panią Eweliną Ogłozińską pisząc (najlepiej z dopiskiem "Inspektor danych osobowych") na adres pocztowy Spółki lub adres elektroniczny: iod@zprsa.pl.

II. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych.

Spółka przetwarza Państwa dane w celu:
a) wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO) oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO). Obowiązki przetwarzania danych osobowych klientów kasyn gry wynikają z przepisów regulujących prowadzenie kasyn gry lub organizacji loterii promocyjnych, tj. przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (w zakresie rejestracji gości, zapisu sygnału audio wizyjnego na potrzeby kontroli przebiegu gier, wydawania zaświadczeń o wygranych, prowadzenia ewidencji o wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2 280 zł, postępowań reklamacyjnych); przepisów regulujących działalność w zakresie wymiany walut; przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w szczególności stosowanie wobec klientów tzw. środków bezpieczeństwa finansowego obejmującego m.in. uzyskiwanie i weryfikację danych identyfikacyjnych takich jak: imię i nazwisko, obywatelstwo, nr PESEL, państwo urodzenia, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, a także adresu zamieszkania); ponadto Spółka jest zobowiązana wykonywać obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, przepisów prawa o usługach płatniczych (w przypadku wypłat realizowanych z kart płatniczych), a także obowiązki wynikające z zaleceń wydanych przez uprawnione organy lub instytucje.
b) marketingu usług własnych na podstawie udzielonej zgody oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Państwa dane możemy wykorzystywać w celu marketingu własnych usług w ramach konkursów, programów sprzedaży premiowych, i innych działań tego typu, na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), a także w ramach organizowanych loteriach promocyjnych oraz gier o skumulowaną wygraną, na podstawie Państwa zgody oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określonego w ustawie o grach hazardowych, regulaminie loterii promocyjnej lub regulaminie gry, w ramach której organizowana jest gra o skumulowaną wygraną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c) Wykonywania zadań wynikających z uzasadnionego prawnego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO). W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów oraz pracowników kasyn gry, Spółka może prowadzić zapis wideo w ramach monitoringu (w szerszym zakresie niż na potrzeby zapisu sygnału audiowizyjnego na potrzeby kontroli przebiegu gier). Spółka przewiduje ponadto możliwość przetwarzania danych w ramach kontroli zarządczej, analityki biznesowej czy korzystania z doradztwa biznesowego, ekonomicznego lub prawnego. Możemy także wykorzystać dane osobowe w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

IV. Kategorie odbiorców danych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) podmioty wskazane w obowiązujących przepisach;
b) podmioty świadczące usługi informatyczne;
c) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności zleconej przez klienta (np. przy realizacji transakcji kartą płatniczą),
d) w przypadkach objętych Państwa zgodą lub upoważnieniem.
Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

V. Okres przetwarzania danych.

Dane zbierane w celu realizacji obowiązków nałożonych na podmioty prowadzące kasyna gry oraz obowiązków instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przechowywane są przez okresy wskazane w ustawie o grach hazardowych oraz ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przechowywane są przez 7 lat licząc od końca roku uzyskania zgody lub do momentu wycofania zgody, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres.
Pozostałe dane przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń lub zobowiązań podatkowych (w przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne dla prawidłowego określenia tych zobowiązań).

VI. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Poza przypadkami, w których przepisy szczegółowe wyłączają określone prawo (np. przepisy ustawy hazardowej, przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisy podatkowe), mają Państwo prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, d. ograniczenia przetwarzania danych – w ramach tego uprawnienia możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeśli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo nie chcecie Państwo, abyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpatrywania wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e. przenoszenia danych – w ramach tego uprawnienia macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub zgody.

W dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług własnych. Po otrzymaniu Państwa wniosku w tej sprawie będziemy zobowiązani zaprzestać przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takim przypadku po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania nadrzędne wobec Państwa praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. W celu realizacji ww. praw, możecie skierować do nas Państwo korespondencję na piśmie pod adres: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa lub mailowo pod adres: iod@zprsa.pl. Przy realizacji Państwa uprawnień, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, aby Państwa zidentyfikować (tj. potwierdzić, iż składający wniosek jest osobą, której dane dotyczą).

VII. Postanowienia końcowe.

W celu wstępu do kasyna gry oraz uczestnictwa w grach urządzanych w kasynie gry, podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne. Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO. Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.