INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG HOTELARSKICH ORAZ GASTRONOMICZNYCH (W TYM ORGANIZACJI KONFERENCJI I IMPREZ)

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. przedstawiają informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (dalej zwane „Rozporządzeniem RODO”).

DEFINICJE:

Spółka – Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie, adres do kontaktu: Jubilerska 10, 04-190 Warszawa.
Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe Spółka przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanych w tej informacji.

I. Informacja o administratorze danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., z siedzibą w Warszawie, adres kontaktowy: kod pocztowy 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10. Na stronie: www.zprsa.pl znajdują się szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Spółkę danych osobowych. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danch panem Pawłem Ławrów pisząc (najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor danych osobowych”) na adres pocztowy Spółki lub adres elektroniczny: iod@zprsa.pl.

II. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

III. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych.

Niniejsza informacja odnosi się do gromadzenia i używania danych osobowych, które pochodzą z nawiązanego z Państwem kontaktu, np. jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, jeśli zasięgali Państwo informacji dotyczących naszych usług, jeśli dokonywali Państwo rezerwacji lub kontaktowali się z nami telefonicznie. Istnieje wiele sytuacji, w których Państwa dane osobowe mogą przyczynić się do zapewnienia Państwu lepszej obsługi, np. podczas dokonywania transakcji. W tym przypadku niezbędne mogą być takie informacje jak nazwisko, kod pocztowy, numer telefonu, e-mail, preferowana metoda kontaktu czy też dane karty kredytowej. Ponadto zgromadzone informacje pozwalają nam lepiej poznać naszych klientów i w ten sposób zaoferować im odpowiednie usługi. Zgromadzone dane informują nas również o aktywnym działaniu klienta na naszej stronie internetowej. Dzięki tym danym możemy określić, jakie informacje są użyteczne dla naszych klientów oraz które strony internetowe i jaki rodzaj usług ich najbardziej interesuje.
Spółka przetwarza Państwa dane w następujących celach:
a) Wykonywanie umowy lub wynikających z przepisu prawa.
Obowiązki przetwarzania danych osobowych klientów korzystających z świadczonych przez Spółkę usług hotelarskich, konferencyjnych, okolicznościowych lub gastronomicznych są niezbędne dla wykonania umowy rezerwacji pokoi, pobytu w hotelu oraz korzystania z niektórych usług gastronomicznych oferowanych przez Spółkę, wymagających udostępnienia danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia RODO).
Spółka może być także zobowiązana do przechowywania niektórych danych osobowych na potrzeby wypełnienia ciążących na niej obowiązków podatkowych lub rachunkowych (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO).
b) Wykonywanie czynności na podstawie udzielonej zgody.
Spółka przetwarza Państwa dane w celach marketingowych, promocyjnych, czy w ramach programów lojalnościowych wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwo zgody (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO).
Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub promocyjnych, w tym także uczestnictwo w programach lojalnościowych może nastąpić po akceptacji odpowiednich oświadczeń lub zgód, które tego dotyczą, i wynika z chęci poprawy jakości obsługi hotelowej lub gastronomicznej, lepszego poznania wymagań klientów, lepszego dopasowania ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych klientowi. Dzięki udostępnieniu swoich danych osobowych, będą Państwo na bieżąco informowani o nowościach, specjalnych ofertach i innych wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Jeśli nie są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji o nowościach i ofertach, mogą nas Państwo o tym w każdej chwili poinformować.
c) Wykonywania zadań wynikających z uzasadnionego prawnego interesu Spółki.
Spółka dokonuje przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach czynności organizacyjno - technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientów oraz pracowników, w tym monitoringu hotelu oraz punktów gastronomicznych (restauracji, centrum cateringowego oraz cukierni) – z zachowaniem prywatności i godności osób, których zapis dotyczy, a także – w celu obrony przed składanymi roszczeniami lub reklamacjami. Spółka przewiduje ponadto możliwość przetwarzania danych w ramach mechanizmów kontroli zarządczej, analityki biznesowej czy korzystania z doradztwa biznesowego, ekonomicznego lub prawnego świadczonego dla Spółki (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem - art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO).

IV. Kategorie odbiorców danych.

Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:
a) upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
b) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności zleconej przez klienta (np. przy realizacji transakcji kartą płatniczą),
c) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub upoważnienia.
Podmioty (instytucje) właściwe dla odbiorcy danej transakcji, którym przekazujemy dane, mogą działać w Polsce oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku transakcji realizowanych kartami płatniczymi, przekazujemy dane agentowi rozliczeniowemu (np. First Data Poland). Agent rozliczeniowy działa w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz USA. W przypadku, gdy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w postaci klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i zapewniamy, że dane te nie będą sprzedawane ani wypożyczane osobom trzecim. W celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w pewnych okolicznościach osobom prawnym, w tym powiązanym ze Spółką, które zgodnie z polityką prywatności, są zobowiązane do ochrony tych danych. Niekiedy udostępnienie niektórych danych osobowych innym firmom może być dla Państwa korzystne, np. w celu nawiązania partnerskiej współpracy lub otrzymania produktów lub usług świadczonych w naszym imieniu. Firmy te mogą być nam pomocne podczas przetwarzania informacji, realizacji zamówień, w dostarczaniu produktów, przechowywaniu danych, obsłudze klienta, w ocenie zainteresowań naszymi produktami i usługami, jak również w prowadzeniu badań dotyczących zadowolenia klientów. Również te firmy, zgodnie z polityką prywatności, są zobowiązane do ochrony Państwa danych osobowych. Czasami na podstawie wymagań ustawowych lub regulacji prawnej podanie danych osobowych jest nieuniknione i konieczne.

V. Okres przetwarzania danych.


Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Spółkę, zgodnie z tymi przepisami rozwiązań, a także udzielonych zgód i innych Państwa oświadczeń.
Dane zbierane na potrzeby obowiązków podatkowych lub związane z rachunkowością przechowywane są przez okresy wskazane w przepisach dotyczących tych kwestii.
Dane archiwalne, po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli po zakończeniu pobytu w hotelu, czy uczestnictwa w programie lojalnościowym lub promocyjnym) są przetwarzane przez 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń lub prawa, którego dotyczy postępowanie.
Dane zbierane za zgodą klienta - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody.

VI. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych.


Poza przypadkami, w których przepisy szczegółowe wyłączają określone prawo (np. przepisy podatkowe), mają Państwo prawo żądania od Spółki dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
Dla przeniesienia danych z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody klienta lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wnioski w sprawie realizacji praw można składać pisemnie na adres Spółki.
Składanie takich wniosków drogą elektroniczną będzie dopuszczalne, o ile Spółka dla realizacji danego uprawnienia udostępni taki proces, uwzględniając wymogi weryfikacji
tożsamości klienta. Spółka może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, Spółka przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku.
W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. Jeśli klient nie poda danych wymaganych przepisami, umową lub innym dokumentem wymaganym przez Spółkę zgodnie z jej procedurami lub przepisami prawa, Spółka nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub innej czynności.
Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Spółki do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Klient zawsze może wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.
Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, promocyjnych czy w celu uczestnictwa w programach lojalnościowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania.

VII. Informacje na temat informacji przetwarzanych podczas korzystania ze stron internetowych Spółki oraz kontaktach drogą elektroniczną.


Spółka nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o klientach, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach cookie, zawierających nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, wykorzystywanych w celu dostosowania zawartości stron internetowych stron do preferencji klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystające z serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Stosujemy na swojej stronie internetowej także inne technologie, które umożliwiają nam lepszy wgląd i rozeznanie, które strony i obszary cieszą się największą popularnością, jak poruszają się nasi użytkownicy i ile czasu spędzają na poszczególnych stronach i obszarach. Wykorzystując pliki cookie i inne technologie możemy upewnić się, że nasze reklamy internetowe są skuteczne, a oferowane produkty oraz usługi zwracają uwagę klientów. Zastosowanie plików cookie i innych technologii umożliwia nam analizowanie ruchu danych na stronie internetowej, dzięki czemu możemy udoskonalać jej wygląd i funkcjonalność, a także sprawdzić skuteczność komunikacji z naszymi klientami. Ponadto stosując cookie możemy lepiej dopasować naszą stronę internetową do Państwa potrzeb oraz zapewnić wygodne poruszanie się na naszej stronie. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp są Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.
Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika oraz zapewniają możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookie np. tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Informujemy, że wprowadzenie ograniczeń stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Spółki. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być udostępniane oraz wykorzystywane przez współpracujących ze Spółką reklamodawców oraz partnerów.
Możemy także rejestrować automatycznie pewne informacje, które są następnie zapisane w formie protokołu. Do tych informacji należą: internet protocol adress (adres IP), rodzaj przeglądarki, internet service provider (ISP; administrator sieci), przekierowania stron, rodzaj systemu operacyjnego, zapisy rejestrujące datę, czas i tzw. klikalność.
Możemy także korzystać z narzędzi analitycznych typu Google Analitycs. Usługa ta oferowana jest przez Google i służy do analizowania strony internetowej. Google Analytics używa cookies, by móc dokonać analizy użytkowania strony. Informacje na temat użytkowania strony internetowej (łącznie z adresem IP) generowane są przez cookie, a następnie przesyłane i gromadzone na serwerze w USA, który należy do Google. Google wykorzystuje te informacje do analizy użytkowania strony. Informacje te udostępniane są właścicielom witryn w postaci raportów, na podstawie których można określić użytkowanie strony internetowej i internetu w powiązaniu do świadczonych usług.
Również Google może przekazać te informacje osobom trzecim pod warunkiem, że wymagane jest to prawnie lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie będzie w żadnym przypadku łączył Państwa adres IP z innymi danymi, które posiada. Państwo mogą uniknąć instalacji cookies stosując odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Użytkując tą stronę internetową wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google informacji uzyskanych w sposób opisany powyżej, a także do celów wymienionych wyżej.
W niektórych naszych mailach możemy używać funkcji tzw. "click-through URL", który połączony jest z treścią zawartą na naszej stronie internetowej. Jeśli klikną Państwo w taki link URL zostaną Państwo przekierowani na właściwą stronę, jednakże przedtem dokonana zostanie rejestracja na naszym serwerze. Dzięki informacjom uzyskanym z funkcji "click-through URL" możemy określić, jaka tematyka wzbudza największe zainteresowanie naszych klientów oraz określić skuteczność komunikacji z naszymi klientami. Jeśli nie chcą Państwo, by te dane zostały rejestrowane, wystarczy nie klikać w żadne linki zawarte w mailach, ani też w żadne elementy graficzne, które przekierowują na inne strony.
W przypadku korzystania z naszych stron internetowych możemy korzystać z funkcji tzw. "pixel-tags" (małe pliki graficzne), które dostarczają informacji o tym, które obszary naszej strony internetowej odwiedzili nasi klienci i jakie są wyniki poszukiwań na naszej stronie internetowej. Informacje zdobyte za pomocą pixel-tags umożliwiają także przesłanie naszym klientom maili w odpowiednim dla nich formacie. Poza tym dzięki nim możemy sprawdzić, czy dany mail został otwarty i w przyszłości przesyłać klientom tylko te informacje, które ich naprawdę interesują. Oczywiście wysyłanie takich informacji możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu od Państwa zgody.

VIII. Postanowienia końcowe.


W celu ochrony danych osobowych podejmowane są środki ostrożności, które obejmują administrację, postępowania na drodze elektronicznej oraz kontakty fizyczne. Podejmowane środki ostrożności chronią Państwa dane osobowe przed ich utratą, kradzieżą, nadużyciem oraz nieuprawnionym dostępem, przekazywaniem osobom trzecim, zmianom i zniszczeniom.
W niektórych miejscach na stronie internetowej stosowane jest standardowe kodowanie SSL (Secure Sockets Layer), które zapewnia poufność danych osobowych i danych karty kredytowej podczyas dokonywanych transakcji internetowych.
Nieustannie podejmowane są środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane osobowe, stosowane do zamierzonych celów, są właściwe, kompletne i aktualne. Oczywiście zawsze mają Państwo prawo wglądu do wprowadzonych przez siebie danych oraz do ich zmiany. Dzięki Państwa pomocy, możemy zadbać o to, aby wprowadzone przez Państwa dane były właściwe, kompletne i aktualne. Poprzez adres mailowy, wskazany w niniejszej informacji, mogą Państwo nawiązać z nami kontakt i poprosić o kopię swoich danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Spółkę danych w celu marketingowym lub upoważnień do przekazania danych innemu podmiotowi, których Państwo udzielili Spółce w przeszłości. Wycofanie danej zgody, nie wpływa na prawo Spółki do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.
Prawa, które przewiduje Rozporządzenie RODO, w szczególności prawo do uzyskania kopii danych, prawo do przeniesienia danych, prawo do usunięcia danych, do ograniczenia danych, można realizować od 25 maja 2018 roku.